ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE:


Różnica między audytem energetycznym a świadectwem charakterystyki energetycznej.

Audyt energetyczny jest sporządzany na potrzeby termomodernizacji budynków. Jest to schemat kolejnych działań wraz z ich szacowanymi kosztami, jakie należy zrealizować, aby zmniejszyć energochłonność budynku.
Na podstawie audytu energetycznego można uzyskać dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacyjnego zarządzanego przez Bank BGK w kwocie rzędu 25% wartości inwestycji lub dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych, WFOŚiGW lub innych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa klasę energetyczną budynku (czyli inaczej roczne zapotrzebowanie budynku na energię). Sporządzane jest dla danej nieruchomości na okres 10 lat lub do momentu zmiany parametrów energetycznych budynku. Istnieje ustawowy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego przy kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości dla wszystkich nowobudowanych lub wprowadzanych na rynku wtórnym do obiegu domów, mieszkań, obiektów użyteczności publicznej, budynków, magazynów i innych, wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej.

AUDYT ENERGETYCZNY:


Podstawowe dane:

200-300 tys  PLN  - Średnia wartość inwestycji osób prywatnych
50 tys PLN - Średnia wartość dofinansowania

130 mln PLN - rozdysponowany budżet Funduszu w roku 2010
200 mln PLN - planowany budżet Funduszu na rok 2011


Komu przysługuje premia?

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele pywatni lub zarządcy:
·    budynków mieszkalnych,
·    budynków zbiorowego zamieszkania,
·    budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
·    lokalnej sieci ciepłowniczej,
·    lokalnego źródła ciepła.

Z premii mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, itp.)

Na co może zostać porzeznaczona premia termomodernizacyjna ?

·    zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
·    zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
·    zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
·    całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:
·    remont tych budynków,
·    wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali),
·    przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
·    wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Podstawowym warunkiem  ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Lista Banków Kredytujących współpracujących z BGK w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów


Samorządy i firmy:
1.   Bank BPH S.A.
2.   Bank DnB NORD Polska S.A.
3.   Bank Millennium S.A.
4.   Bank Ochrony Środowiska S.A.
5.   Bank Pekao S.A.
6.   Bank Pocztowy S.A.
7.   Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
8.   Bank Zachodni WBK S.A.
9.   Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
10. ING Bank Śląski S.A.
11. Krakowski Bank Spółdzielczy
12. Kredyt Bank S.A.
13. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
14. Nordea Bank Polska S.A.
15. PKO BP S.A.

Klienci indywidualni:
1.   Bank Ochrony Środowiska S.A.
2.   Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
3.   Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
4.   Krakowski Bank Spółdzielczy
5.   Mazowiecki Bank Regionalny S.A.


ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ:


Ministerstwo InfrastrukturyUstawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.  o charakterystyce energetycznej budynków
https://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1796318-p_1.htm


Kto będzie mógł sporządzać świadectwa energetyczne po wejciu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.?

 "Art. 17. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obroto
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3) ukończyła:

a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta

krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra

inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo

b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia

związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem

energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

 lub

4) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane."

                                                                

Pełna informacja zawarta jest w Ustawie z dna 29 sierpnia 2014 r.
Podstawowe przepisy ustawy wejdą w życie po 6 miesiącach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1200

 
Nie zamieszkamy w nowym domu bez certyfikatu
Inwestorzy mają obowiązek sporządzić świadectwa dla wszystkich nowo wybudowanych obiektów. Certyfikaty określą, ile energii potrzeba do ogrzania i oświetlenia całego budynku. Rząd chce, aby świadectwa mogli wystawiać także inżynierowie budownictwa bez tytułu magistra.
Od 1 stycznia wszystkie nowo wybudowane budynki będą musiały posiadać certyfikaty energetyczne. Obowiązek taki przewiduje nowelizacja prawa budowlanego, która wchodzi w życie od początku 2009 roku. Bez świadectwa właściciel obiektu nie uzyska pozwolenia na jego użytkowanie. Jeżeli zatem ktoś zamieszka w nowo wybudowanym domu i nie sporządzi dla niego świadectwa energetycznego, to dopuści się nielegalnego użytkowania. Może zostać za to ukarany grzywną w wysokości 10 tys. zł.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/103136,nie_zamieszkamy_w_nowym_domu_bez_certyfikatu.html


Budynki i mieszkania muszą mieć certyfikaty
Przy obrocie mieszkaniami oraz budynkami od nowego roku będą obowiązywały nowe wymogi. Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, sprzedawanego albo wynajmowanego musi być ustalona jego charakterystyka energetyczna. Zawierać ją powinno świadectwo charakterystyki energetycznej zwane potocznie certyfikatem energetycznym. Certyfikat określa wielkość energii wyrażoną w kWh mkw./rok, która jest niezbędna do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez dziesięć lat.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/89135,budynki_i_mieszkania_musza_miec_certyfikaty.html


Budynki gminne będą wymagały świadectw energetycznych
Już od początku przyszłego roku wszystkie nowo wybudowane budynki oddawane do użytkowania oraz budynki stare, ale wprowadzane do obrotu, czyli sprzedawane lub wynajmowane, będą musiały posiadać świadectwa energetyczne (zwane inaczej certyfikatami energetycznymi).
Oznacza to, że także gminy będą miały obowiązek sporządzenia certyfikatów dla budynków, które pozostają w ich władaniu, jak np. budynki urzędów, lokali użytkowych, mieszkań komunalnych czy socjalnych.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/97301,budynki_gminne_beda_wymagaly_swiadectw_energetycznych.html


Zasady dofinansowania remontów budynków
Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą ubiegać się o premię termomodernizacyjną ze środków Funduszu Termomodernizacji. Premia ta przyznawana jest w wysokości 25 proc. wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest przedstawienie audytu energetycznego, który należy dołączyć do wniosku kredytowego składanego w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej.
Pozytywna weryfikacja audytu energetycznego warunkuje przyznanie premii i określa jej wysokość, o czym poinformowany zostaje inwestor i bank kredytujący.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/95220,zasady_dofinansowania_remontow_budynkow.html


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad 2008r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

http://www.mi.gov.pl/files/0/1789594/FORMAIZAKRESPROJEKTUBUDOWLANEGO.pdf


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad 2008r
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

WARUNKI_TECHNICZNE_FINALNE_2008.pdf


DYREKTYWA 2002/91/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków.
http://www.termodom.pl/epbd/dyrektywa_epbd/dyrektywa_epbd
Wzór graficzny świadectwa charakterystyki energetycznej
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego
certyfikat_energetyczny_budynku_mieszkalnego.pdf
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku
certyfikat_energetyczny_budynku.pdf
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego 
certyfikat_energetyczny_lokalu.pdf